กงสุลสัญจรมาแล้ว
เม.ย. 24, 2555

 

 

                        สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ขอเชิญชวนชาวไทยในสวิตเซอร์แลนด์และลิกเต็นสไตน์ใช้บริการทำหนังสือเดินทาง 
จดทะเบียนคนเกิด ลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศพร้อมตรวจสอบทะเบียนที่อยู่และเบอร์ติดต่อ ที่หน่วยบริการใกล้บ้านท่าน ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้  
               1. วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 – 17.00 น. ที่วัดพุทธวิหารเอชาลองส์ โลซานน์
               2. วันอาทิตย์ที่  27 พฤษภาคม  2555 (งานบุญวันวิสาขบูชา) เวลา 09.30 – 17.00 น. ที่วัดศรีนครินทราราม  โซลูทูร์น
 
             เพื่อความสะดวกรวดเร็วสำหรับทุกท่านที่ร่วมใช้บริการ ขอความกรุณานัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์โทรศัพท์ 031-970-3414  เตรียมการให้ครบถ้วน และเตรียมเงินชำระค่าธรรมเนียมให้พอดี  ตามรายการ ดังนี้
 
             การทำหนังสือเดินทาง
             ให้มาทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง พร้อมยื่นแบบฟอร์มขอทำหนังสือเดินทางที่กรอกแล้ว (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม จำนวน 2 หน้า ได้จาก www.thaiembassybern.org) ภาพถ่ายล่าสุด 1 ใบ สำเนาบัตรประชาชนไทยฉบับล่าสุด สำเนาทะเบียนบ้านฉบับล่าสุด (หากเคยเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หรือคำนำหน้า ให้ยื่นหลักฐานด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว เป็นต้น) ค่าธรรมเนียม 55 ฟรังก์สวิส
 
            การทำหนังสือเดินทางสำหรับเด็ก (อายุต่ำกว่า 20 ปี)
            ขอให้ทั้งเด็ก บิดาและมารดามาเซ็นชื่อพร้อมกัน พร้อมยื่นแบบฟอร์มขอทำหนังสือเดินทางที่กรอกแล้ว (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม จำนวน 2 หน้า ได้จาก www.thaiembassybern.org) ภาพถ่ายเด็ก 1 ใบ สำเนาสูติบัตรของเด็ก สำเนาบัตรประชาชนไทยและสำเนาทะเบียนบ้านไทยของบิดามารดาที่เป็นคนไทย สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา  ค่าธรรมเนียม 55 ฟรังก์สวิส
            
            การจดทะเบียนเกิด
            ขอให้ทั้งเด็ก บิดา และมารดามาด้วยกัน และเตรียมทะเบียนเกิดจากทางการสวิส ทะเบียนเกิดจากโรงพยาบาล ภาพถ่ายเด็ก 2 ใบ สำเนาสูติบัตรของทางการสวิส สำเนาบัตรประชาชนไทยและสำเนาทะเบียนบ้านไทยของบิดามารดาที่เป็นคนไทย สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา  สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
 
           การรับเอกสารทางไปรษณีย์
           หากต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งหนังสือเดินทางและ/หรือสูติบัตรให้ทางไปรษณีย์ ขอให้ยื่นซองจดหมาย (ซองขนาดครึ่ง A4 สำหรับหนังสือเดินทาง / ซองขนาด A4 สำหรับสูติบัตร) จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง พร้อมที่อยู่ที่ชัดเจน และแนบแสตมป์  7 ฟรังก์สวิสด้วย
          การลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ

                  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อแจ้งข่าวสาร ขอเชิญชวนท่านที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวกับสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือเคยรายงานแล้วแต่ย้ายที่อยู่ใหม่หรือมีการเปลี่ยนหมายเลขติดต่อ มาแจ้งข้อมูลล่าสุดของท่านต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ สถานที่จัดกงสุลสัญจร (download แบบฟอร์มรายงานตัว คนไทย จากเว็บไซต์ www.thaiembassybern.org) ทั้งนี้ หากท่านสะดวก อาจดำเนินการด้วยตนเอง โดยลงทะเบียนคนไทยออนไลน์ในเว็บไซต์ดังกล่าว

          หากมีข้อซักถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น โทรศัพท์ 031-970-3414 หรือ 031-970-3415 หรือ 031-970-3427 www.thaiembassybern.org อีเมล์ thaiembassy.bern@hotmail.com
 
 
 
 

 

Previous Next
 
 
Consular Section/Passport Tel: (41-31) 970-3414, (41-31)970-3415
Visa Section Tel: (41-31) 970-3428
© Royal Thai Embassy, Bern. All Rights Reserved.
Royal Thai Embassy Kirchstrasse 56, 3097 Liebefeld-Berne
Tel. (41-31) 970-3030-34 | Fax. (41-31) 970-3035